CARZONE
TM
 • דף בית
 • תנאי שימוש

תנאי שימוש

 1. קבלת תנאים

  תנאי שימוש אלה ("התנאים" ) מהווים הסכם מחייב משפטית בין חברת Carzone("Carzone", "אנחנו" או "אנו") לבינך ("אתה", "משתמש", "לקוח"). על ידי כניסה לאתר האינטרנט של Carzone ("האתר") וקבלת השירות של Carzone כפי שיוגדר להלן, אתה מאשר שקראת והבנת תנאים אלה ושאתה מקבל ומסכים להיות כפוף להם.

  Carzone מפעילה אתר אינטרנט המספק למשתמשים מידע על רכבים שונים הנמכרים בשוק הישראלי. Carzone מספקת מידע במטרה לסייע למשתמשי האתר להכיר ולהבין באופן ברור ושקוף את שוק הרכב הישראלי ("השירות").

  הינך מאשר שקראת את תנאי השימוש שלהלן ("התנאים"), ושהינך מסכים להיות כפוף להם. במידה ואינך מסכים לאיזה מהתנאים שלהלן, לא נסכים להעניק לך גישה לאתר ולשירות שלנו, ויהיה עליך לצאת מהאתר.

  Carzone שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לתקן ולשנות תנאים אלה בכל זמן, ואתה מסכים להיות כפוף לתיקונים ושינויים אלה. אתה אחראי לבדוק תנאים אלה מפעם לפעם. במקרה ש- Carzone לפי שיקול דעתה הבלעדי, תחליט שעדכונים של תנאי השימוש מהווים שינוי מהותי, אנו עשויים להודיע לך על השינויים כאמור בהודעה שתפורסם באמצעות האתר. על אף האמור לעיל, אין אנו מחויבים להודיע למשתמש על שינויים בתנאי השימוש ולכן על המשתמשים לבקר מעת לעת בעמוד זה על מנת לעיין בתנאי השימוש העדכניים שלנו. המשך שימושך באתר לאחר שנעשה שינוי או תיקון בתנאים אלה, מהווה הסכמה מדעת להסכמתך וקבלתך של התנאים המתוקנים. כל התנאים החדשים ו/או המתוקנים ייכנסו לתוקף מיד עם פרסומם ויחולו על השימוש שלך באתר מאותו תאריך ואילך, להוציא שינויים מהותיים שיתכן שייכנסו לתוקף 3 ימים לאחר שהשינוי נעשה וזוהה כמהותי. אם אינך מסכים לתנאים, התרופה היחידה העומדת לך הינה הפסקת השימוש באתר ובשירות וביטול החשבון (כפי שמונח זה יוגדר להלן) שנוצר לצורך שימוש בשירות.

  במידה ותפר תנאים אלו, Carzone שומרת לעצמה את הזכות להנפיק לך אזהרה בנוגע להפרה או להפסיק או להשעות מיד את כל או חלק מהחשבון שיצרנו לך לצורך שימוש באתר או בשירות. אתה מסכים ש- Carzone אינה נדרשת למסור לך הודעה לפני סיום או השעיית החשבון שלך, אולם היא רשאית למסור לך הודעה כאמור לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 2. גישה לאתר

  Carzone אינה מספקת ציוד לטובת גישה ו/או שימוש באתר. לכן, באחריותך לוודא שהמחשב בו אתה משתמש, לרבות ללא הגבלה, מחשב נייח, מחשב נייד, טלפון נייד או כל מכשיר אלקטרוני אחר, עומד בכל המפרטים הטכניים הדרושים לגישה ושימוש באתר. הינך אחראי לכל התשלומים, הוצאות, אגרות וכדומה, הנגבים על ידי צדדים שלישיים הקשורים לגישה ולשימוש שלך באתר (לדוגמה, חיובים על ידי ספקי שירותי אינטרנט או חיובים בגין זמן אוויר). אין ביכולתה של Carzone לערוב לכך שהאתר יפעל תמיד ללא הפרעות, עיכובים או שגיאות. קיימים מספר גורמים שעלולים להשפיע על איכות התקשורת והשימוש שלך באתר ולהוביל לאי יכולת מצדך ליצור תקשורת, לרבות, ללא הגבלה, הרשת המקומית שלך, חומת האש, ספק שירותי האינטרנט שלך, האינטרנט הציבורי וספק הכוח שלך. Carzone אינה נוטלת כל אחריות בגין כל הפרעה, שיבוש או עיכוב הנגרמים בשל כל בעיה או אי התאמה באיזה מהגורמים הללו או בגורמים אחרים שעליהם אין ל- Carzone שליטה עליהם, לרבות, וללא הגבלה, בעיות או עיכובים הנובעים מסכסוכי עבודה, שביתות, הפסקת פעילות, מחסור או אי יכולת להשיג חשמל, חומרי גלם או ציוד, מלחמה, טרור, מהומות או כוח עליון.

 3. זכות להשתמש באתר

  בכפוף להסכמתך לתנאים אלה ולכך שתפעל לפיהם, Carzone מעניקה לך זכות אישית, מוגבלת, לא בלעדית ושאינה ניתנת להעברה לגישה ושימוש באתר. אתה מאשר בזאת כי זכותך לגישה ושימוש באתר ולשירותים מוגבלת על ידי תנאים אלה וכי אם תפר או אם בכל שלב שהוא, תסרב להסכים לאיזה מתנאים אלו, זכותך לגישה ושימוש באתר ולשירות תסתיים באופן מיידי. במידה ויקבע שהאתר או השירות או כל חלק מהם הינם בלתי חוקיים על פי חוקי המדינה שבה אתה נמצא, לא תוענק לך כל זכות להשתמש או לקחת חלק בהם.

 4. פרטי חשבון

  במסגרת שימושך באתר ובשירות, תוכל לפתוח חשבון אישי. לשם כך, יהיה עליך לספק לנו פרטים כגון: שמך, טלפון וכתובת הדואר האלקטרוני שלך. לאחר מתן פרטים אלו, אנו ניצור עבורך חשבון משתמש ("חשבון"). במסגרת יצירת החשבון, תידרש לבחור שם משתמש וסיסמה שיאפשרו גישה לחשבונך ("פרטי ההתחברות"). בעת הרישום ולטובת הפעלת חשבונך אתה מצהיר ומאשר כי הינך בן 18 שנים לפחות.

  הכללים הבאים מסדירים את אופן אבטחת החשבון ופרטי ההתחברות שלך:

  1. אין לשתף את החשבון או את פרטי ההתחברות ואין לאפשר לאף אחד אחר גישה לחשבונך. כמו כן, אין לעשות דבר שיסכן את אבטחת החשבון שלך;
  2. במקרה שייוודע לך או ככל ותחשוד באופן סביר כי תנאי הבטיחות הופרו או נפרצו, לרבות, ללא הגבלה, כל אובדן, גניבה או מסירה בלתי מאושרת של פרטי ההתחברות שלך או גישה בלתי מאושרת לחשבון שלך, עליך להודיע מיד ל-Carzone ולשנות את פרטי ההתחברות שלך;
  3. הינך אחראי באופן בלעדי לשמירה על פרטי ההתחברות שלך בסודיות וכן לכל שימוש בפרטי ההתחברות שלך;
  4. הינך אחראי על כל פעולה שמתרחשת באמצעות חשבונך, בין שהפעולות הללו התבצעו על ידך ובין שלא, לרבות, למען הסר ספק, פעולות שהתבצעו על ידי צדדים שלישיים. לכן, הינך מאשר בזאת כי ניתן לסגור את חשבונך במידה ואדם אחר משתמש בו על מנת לעסוק בכל פעילות שמפרה תנאים אלה או שהיא איננה נאותה או בלתי חוקית באופן אחר;
  5. הינך מתחייב לפקח על חשבונך ולהגביל את השימוש בו על ידי כל אדם המוגבל מלקבל תנאים אלה ו/או להשתמש באתר ו/או בשירותים, על פי ההוראות המפורטות להלן או על פי כל חוק שחל. הינך מקבל אחריות מלאה בגין כל שימוש בלתי מאושר באתר על ידי כל אחד מהאמורים לעיל;
  6. Carzone שומרת לעצמה את הזכות להסיר או לתבוע בחזרה כל שם משתמש בכל זמן ומכל סיבה, לרבות, ללא הגבלה, תביעות על ידי צד שלישי ששם משתמש מפר את זכויות הצד השלישי כאמור.

  כל המידע האישי שתספק ל-Carzone בעת שתיצור או תעדכן את חשבונך או תשתמש באתר או בשירות, לרבות פרטי ההתחברות, יוחזק וייעשה בו שימוש בהתאם לתנאים אלה ומדיניות הפרטיות שלנו הזמינה במדיניות פרטיות. אתה מסכים לספק לנו מידע נכון ומלא וכן לעדכן את המידע הזה מיד עם שינויו. אתה מתחייב ומאשר כי יש לך זכות וסמכות מלאות לספק ל-Carzone את המידע האמור לעיל, לרבות, ללא הגבלה, הסכמה של כל צד שלישי (ככל הדרוש על פי כל חוק החל).

 5. הסדרי תשלום למתן השירות

  כעת, ההרשמה לשירות והשימוש בו הינם ללא תשלום. יתכן ובשלב כלשהו, קבלת השירות תהא כרוכה בתשלום. ל- Carzone עומדת הזכות לשנות/לעדכן/לבטל את תנאי השירות, לשנות את גובה דמי השימוש בשירות, לשנות את סוג חשבון המשתמש ו/או בסיסו, ו/או את מספר התשלומים, וזאת בכפוף לפרסום כל שינוי שכזה מראש באתר.

 6. מידע מסחרי באתר ובשירות

  יתכן שהאתר והשירות יכללו מידע מסחרי, מודעות ופרסומות מידע של צדדים שלישיים ("מידע של צדדים שלישיים"). עשוי לקפוץ או להיות מוצג מעת לעת. המקור למידע כאמור יהיה צדדים שלישיים, וככזה, אין אנו ערבים לאמינות או לדיוק שלו.

  מובהר בזאת שפרסום של תוכן מסחרי על ידי Carzone אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירות המפורסם. ככל שהפלטפורמה תכלול קישורים לשירותים שאינם מופעלים או מנוהלים על ידי Carzone, Carzone לא תהיה אחראית לכל חבות הנובעת מהסתמכותך בקשר לתוכן של השירותים כאמור או כל מידע שסופק על-ידם, לרבות, אולם ללא הגבלה, בנוגע לשלמותו, דייקנותו, נכונותו או העדכניות שלו. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, Carzone לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, כספי או אחר, שינבע מהשימוש או ההסתמכות שלך על התכנים או השירותים אליהם נכנסת באתר, לרבות מידע של צדדים שלישיים או קישורים אחרים בשירות או באתר.

 7. הפסקת חשבון על ידי Carzone

  Carzone רשאית לסרב להעניק גישה לאתר או לשירות, להשעות או להפסיק את חשבונך ללא הודעה, מכל סיבה או חשד כי תנאים אלה הופרו, או כי נעשה שימוש בלתי חוקי או בלתי הולם בחשבונך, או שימוש בלתי חוקי או בלתי הולם באתר או בשירות, במוצרים או בקניין רוחני של Carzone, כפי שייקבע על ידי Carzone לפי שיקול דעתה הבלעדי. אתה עלול לאבד את שם המשתמש שלך כתוצאה מסיום או השעיית החשבון, ללא כל אחריות מצידה של Carzone לכל נזק שייגרם מהאמור לעיל. במידה והינך בעל יותר מחשבון אחד, Carzone רשאית להשעות או לסיים את כלל חשבונותיך.

  הינך מאשר ש- Carzone אינה נדרשת לספק לך הודעה לפני השעיה או סיום של חשבונך. במקרה ש-Carzone תסיים את חשבונך, לא תוכל להשתתף או להשתמש בשירותים שוב ללא הסכמה מפורשת של Carzone. Carzone שומרת לעצמה את הזכות לסרב לשמור חשבונות ולספק גישה לאתר או לשירות לכל אדם שהוא. כמו כן, כפי שצוין, נאסר עלייך לאפשר לאדם שחשבונותיו הופסקו על ידינו להשתמש בחשבון שלך. במידה והינך סבור כי ננקטה פעולה כלשהי נגד חשבונך, אנא צור עימנו קשר ב: info@carzone.co.il

 8. כללי התנהגות ושימוש באתר ובשירות

  הינך מתחייב ומאשר כי לך הזכות והסמכות המלאה להשתמש באתר ובשירות ולהיות מחויב על פי תנאים אלו. הינך מסכים למלא אחר תנאים אלו במלואם וכן לציית לכל החוקים, התקנות, החיקוקים והפקודות המקומיים והבינלאומיים הרלוונטיים לשימושך באתר ובשירות כאמור. מבלי להגביל את האמור לעיל ומתוך הכרה באופי הגלובלי של האינטרנט, אתה מסכים למלא אחר כל הכללים המקומיים והבינלאומיים בנוגע להתנהגות באינטרנט. כמו כן, הינך מסכים למלא אחר כל החוקים החלים המשפיעים על העברת תכנים או על פרטיותם של אנשים.

  הינך מתחייב שלא תונה או תנסה להונות את Carzone או משתמשים אחרים וכי לא תפעל בחוסר תום לב בשימושך באתר ובשירות. במידה ו- Carzone תקבע שפעלת בחוסר תום לב ו/או תוך הפרת תנאים אלה, או כי פעולותיך אינן נהוגות לפי סטנדרטים סבירים, Carzone רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לסיים את חשבונך ולאסור עליך להשתמש באתר ובשירות.

  בנוסף על האמור, וכדוגמה ולא כהגבלה, הינך מסכים שלא:

  1. ליצור חשבון או להיכנס לאתר או לשירות אם תהיה חסום מלקבל את השירות על פי הוראות תנאים אלה או כל חוק רלוונטי;
  2. להעלות, לפרסם, להעביר או להפיץ באופן אחר כל חומר שהוא וולגרי, מגונה, גס, פורנוגרפי, בעל אופי מיני או שהוא, לדעת אדם סביר, פוגעני או מעורר התנגדות באופן אחר;
  3. להוציא דיבה, ללעוג, להכפיש, ללגלג, לעקוב, להפחיד, לאיים, להטריד או לפגוע באיש באיבה, על בסיס גזעי, אתני או בכל אופן אחר;
  4. להעתיק, לשכור, להחכיר, למכור, להעביר, להמחות, להעניק ברישיון משנה, לפרק, לפתח לאחור או להנדס לאחור (אלא אם מאושר באופן מפורש על ידי Carzone או על פי חוק סטטוטורי רלוונטי), להתאים או לשנות כל חלק מהאתר או מהשירות;
  5. להעלות או להעביר (או לנסות להעלות או להעביר) קבצים המכילים וירוסים, סוסים טרויאנים, תולעים (worms), פצצות זמן (time bombs), רובוטי ביטול (cancelbots), קבצים או נתונים פגומים או כל תוכנה או תוכנית דומה אחרת שעלולה לפגוע בתפעול האתר או המחשבים או המכשירים הניידים של משתמשים אחרים באתר או בשירות;
  6. להפר זכויות חוזיות, אישיות, של קניין רוחני או אחרות של כל צד, לרבות על ידי שימוש, העלאה, העברה, הפצה או פרסום באופן אחר של כל מידע או חומר שהפך זמין באמצעות האתר או השירות בכל דרך המפרה זכויות יוצרים, סימני מסחר, פטנטים, סודות מסחריים או כל זכות אחרת של כל צד (לרבות זכויות של פרטיות או פרסום);
  7. ליצור זהות שקרית, מספר זהויות, חשבונות משתמש רבים, ליצור חשבון מטעם מישהו מלבד עצמך, להשתמש בבוטים או בתוכניות תכנות אוטומטי אחרות על מנת להונות או שמפרים באופן אחר תנאים אלה ו/או תנאי שירות של צדדים שלישיים;
  8. לנסות להשיג סיסמאות או מידע אישי אחר מחברים אחרים, לרבות מידע המאפשר זיהוי אישי (בין אם בצורת טקסט, תמונה או וידאו), מסמכי זיהוי או מידע פיננסי;
  9. להכין ו/או להציג מצגים בנוגע ו/או בקשר עם Carzone אותם Carzone לא אישרה מראש ובכתב. עליך לקבל אישור בכתב ומראש מ- Carzone לגבי תוכן של כל מודעת שיווק וביחס לכל שימוש בשם המסחרי ו/או בסימני המסחר ו/או במדגמים של Carzone בקשר לאתר ולשירות;
  10. לשכור, להחכיר, למכור, לסחור, לתת במתנה, להעניק בירושה או להעביר באופן אחר את חשבונך לכל אחד ללא הסכמה בכתב ומראש של Carzone;
  11. להיכנס או להשתמש בחשבון שהושכר, הוחכר, נמכר, נסחר, ניתן במתנה, הוענק בירושה או הועבר באופן אחר מיוצר החשבון ללא הסכמה בכתב ומראש של Carzone;
  12. לעסוק בכל פעולת הונאה ביחס לשיטות תשלום;
  13. להפר כל חוק או תקנה רלוונטיים או לעודד או לקדם כל פעילות בלתי חוקית לרבות וללא הגבלה הפרת זכויות יוצרים, הפרת סימני מסחר, הכפשה, חדירה לפרטיות, גניבת זהות, פריצה למחשבים, פריצה או הפצת תוכנות מזויפות, או תרמיות או פריצה לשירות ולאתר; ו/או
  14. לנסות להתערב, לפרוץ או לפענח שדרים מהשרתים ואליהם עבור האתר או השירות.
 9. בעלות בקניין רוחני

  Carzone ו/או החברות הקשורות לה שומרות לעצמן את כל הזכויות באתר ובשירות (לרבות, אולם ללא הגבלה, באפליקציות, תוכנות, מדגמים, שיטות, גרפיקה, טקסטים, מידע, תמונות, וידאו, קול, מוזיקה וקבצים אחרים ובבחירה ובארגון שלהם) (ביחד, "חומרי האתר"). כל חומרי האתר מוגנים על פי החוקים הרלוונטיים של זכויות יוצרים, חוזי המוצר, פטנטים וסמני מסחר, אמנות בינלאומיות וחוקים אחרים המגנים על קניין רוחני ועל זכויות קנייניות קשורות. נאסר עליך בעצמך וכן נאסר עליך לגרום לכל צד אחר להתאים, להנדס לאחור, לפרק, לפתח לאחור, להעתיק, להעביר, ליצור עבודות נגזרות, להשכיר, להעניק רישיון משנה, לחלק, לשכפל, למסגר, לפרסם מחדש, לאסוף, להוריד, להציג, להעביר, להעלות, להחכיר או למכור בכל צורה או בכל אמצעי, באופן מלא או חלקי, להשתמש לכל מטרה לבד מלצורך שימוש בשירות או באתר על פי תנאים אלה או להשתמש באופן אחר באיזה מחומרי האתר ללא הסכמה מפורשת, מראש ובכתב של Carzone. כל יתר השימושים בחומרי זכויות יוצרים או סימני מסחר, לרבות כל שימוש נגזר, דורשים הסכמה מפורשת, מראש ובכתב של Carzone. כל שכפול או הפצה מחדש של חומרים שלא בהתאם לתנאים אלה אסורים בהחלט ויובילו לסיום חשבונך ויהיו כפופים לעונשים אזרחיים ופליליים.

  אינך נדרש לספק ל- Carzone כל משוב או הצעה בנוגע לאתר או לשירות, או לאיזה מחומרי האתר. עם זאת, אם תספק ל- Carzone הערות או הצעות לשינוי, תיקון, שיפור או השבחת השירות או איזה מחומרי האתר, כי אז, בכפוף לתנאים ולהתניות של תנאים אלה, אתה מעניק בזאת להרשות רישיון לא בלעדי, כלל עולמי, בלתי חוזר וללא תמלוגים, לרבות זכות להעניק רישיון משנה, להשתמש ולמסור את ההערות וההצעות כאמור בכל אופן אותו Carzone תבחר ולהציג, לבצע, להעתיק, לבצע העתקה, ליצור, לבצע יצירה, להשתמש, למכור, להציע למכירה ולמסור באופן אחר את המוצרים והתכנים של Carzone ושל בעלי רישיונות המשנה שלה, המגלמים את ההערות או ההצעות כאמור בכל דרך ובאמצעות כל מדיום ש Carzone תבחר, אולם ללא התייחסות למקור של ההערות או ההצעות כאמור.

  כל משוב, הצעות, דעות ועצות כאמור וכל המידע האחר המבוטא על ידי צדדים שלישיים כלשהם בשירות או באתר מייצגים את דעותיהם שלהם ולא את אלה של Carzone. אין להסתמך על המשוב, ההצעות, הדעות, העצות או המידע האחר כאמור. Carzone ואף אחד מהחברות הקשורות לה או הסוכנים, הדירקטורים, העובדים, ספקי המידע, מעניקי הרישיון, בעלי הרישיון, נושאי המשרה ו/או הסניפים המתאימים שלהם לא יהיו אחראים ולא יהיו בעלי כל חבות בגין כל החלטה שתעשה על בסיס המידע כאמור.

 10. הגבלת אחריות

  הינך מסכים שהשימוש שלך בשירותים יהיה על אחריותך ועל סיכונך בלבד. השירותים מסופקים על בסיס "כפי שהם" (AS IS) ו-"כפי שהם זמינים" (AS AVAILABLE). אתה אחראי באופן בלעדי לכל פעולה ומחדל שיתבצעו או ייעשו תוך הסתמכות על השירותים. ככל המותר על פי החוק, Carzone, בעלי המניות, הדירקטורים, נושאי המשרה, הסוכנים, הקבלנים, השותפים, היועצים ו/או העובדים שלה לא נושאים בשום אחריות, מפורשת או מכללא, בקשר לאתר, לשירותים והשימוש שלך בהם.

  יודגש כי תיתכן אפשרות שבמידע המופיע באתר זה נפלו טעויות הגהה, טעויות ניסוח, טעויות סופר וכיוצא בזה, וכן, טעויות שנגרמו עקב חדירה של גורמים לא מורשים. Carzone לא תהיה אחראית לנזק שנגרם עקב טעויות מכל סוג כאמור. לאור זאת, Carzone לא נוטלת כל חבות או אחריות בגין כל:

  1. טעות, שגיאה, אי דיוק או חוסר התאמה של כל תוכן;
  2. נזקים ישירים, עקיפים, מיוחדים, מקריים, עונשיים או תוצאתיים, לרבות מבלי לגרוע, נזק אישי, נזק לרכוש ו/או נזקים כספיים, נזק רפואי, מכל סוג, הנובעים משימוש בשירות או באתר או אי יכולת להשתמש בהם;
  3. גישה או שימוש בלתי מאושרים לחומרי צד שלישי, שרתים מאובטחים ו/או כל מידע אישי ו/או מידע פיננסי המאוחסן בהם;
  4. הפרעה או הפסקה של העברה אל האתר והשירות או מהם;
  5. באג, וירוס, סוס טרויאני וכיוצ"ב שיועברו אל או באמצעות האתר או השירות על ידי כל צד שלישי;
  6. תוצאות שיושגו כתוצאה משימוש בשירותים;
  7. איכות כל מידע או חומר אחר שהושגו על ידך באמצעות האתר;
  8. חומר שמפורסם, מוצג ו/או מוצע באמצעות האתר, שלמותו, דייקנותו ו/או מהימנותו; או
  9. טעות או השמטה בכל תוכן או בגין אובדן או נזק מכל סוג שייגרם כתוצאה מהשימוש בכל תוכן שהועלה, נשלח בהודעה, הועבר או הפך זמין באופן אחר באמצעות האתר או השירות.

  ייתכן שהתכנים אשר מתפרסמים בהמלצות אינם אמתיים ו/או מדויקים ו/או נכונים, במלואם או בחלקם. Carzone לא תהיה אחראית לכל נזק, הפסד, חסרון כיס או הוצאה שייגרמו לך אם תפעל על בסיס המידע, התכנים או המסרים המפורסמים בהמלצות וכל הסתמכות עליהם הינה באחריותך הבלעדית. Carzone אינה מתחייבת לכך שהמחירים והנתונים באתר משקפים בהכרח את מחיר ונתוני המוצר כפי שיימכר בפועל על ידי בית העסק ו/או נותן שירותים. תוצאות החיפוש, המחירים וההשוואות המוצגים באתר מוצגים על ידי מנגנון אוטומטי ממוחשב של האתר. הנתונים המוצגים באתר כתוצאות חיפוש ו/או במסגרת השוואת מוצרים ו/או הצגת מחירים ו/או המקושרים על-ידי האתר, נערכים על ידי Carzone, אך אין ל-Carzone אחריות לתוכנם, לנכונותם או למהימנותם, לרבות לשמות היצרנים ו/או הספקים של המוצרים ו/או השירותים, מחירים ומצגים וכל מידע אחר שמקורו במידע המוצג באתר.

  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, Carzone, בעלי המניות, הדירקטורים, נושאי המשרה, הסוכנים, הקבלנים, השותפים, היועצים ו/או העובדים שלה לא יהיו בשום מקרה אחראים כלפיך או כלפי כל צד שלישי בגין כל נזקים מיוחדים, ישירים, עקיפים, מקריים, עונשיים או תוצאתיים, לרבות כל אובדן רווחים או אובדן נתונים, הנובעים מהשימוש שלך באתר או בשירות או בחומרים אחרים שאליהם נכנסת או קראת או הורדת באמצעות האתר או השירות, בין שעל בסיס אחריות, חוזה, נזיקין או כל תיאוריה משפטית אחרת ובין ש-Carzone קיבלה הודעה על האפשרות של נזקים אלה ובין שלא. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל מקרה, החבות המרבית של Carzone בכל המקרים ובשל כל העילות תוגבל להחזר הכספי או לזיכוי הלקוח בגובה סכום דמי השימוש לשירות ששולמו בפועל בלבד, במשך 12 החודשים שקדמו לאירוע(ים) שיצר את החבות, אלא אם החוק מחייב אחרת.

 11. חומרים של צדדים שלישיים; מנועי חיפוש

  אתה עשוי להיות רשאי להיכנס, לבדוק, להציג או להשתמש בשירותים, במשאבים, בתכנים, במידע או בקישורים של צדדים שלישיים, לאתרים או למשאבים אחרים ("חומרי צדדים שלישיים") באמצעות האתר והשירות. חומרי הצדדים השלישיים אינם תחת שליטתה של Carzone ואתה מאשר כי הינך נוטל אחריות בלעדית ונוטל את כל הסיכונים הנובעים מכניסה, שימוש או הסתמכות על חומרי צדדים שלישיים כאמור. Carzone לא תישא בשום חבות שתיגרם לך כתוצאה מכניסה, שימוש או הסתמכות על חומרי צדדים שלישיים באמצעות האתר או השירות. אתה מאשר ומסכים ש-Carzone:

  1. אינה אחראית על זמינות, דיוק, שלמות, איכות ו/או חוקיות חומרי הצדדים השלישיים כאמור ו/או המוצרים ו/או השירותים הזמינים בחומרי הצדדים השלישיים כאמור;
  2. אינה אחראית כלפיך או כלפי כל צד שלישי בגין כל נזק, פגיעות או הפסדים כתוצאה מכניסתך או שימושך בחומרי הצדדים השלישיים כאמור; ו-
  3. אינה מציגה כל הבטחה להסיר את אפשרות הגישה לחומרי צדדים שלישיים באמצעות האתר או השירות. יכולתך להיכנס לקישור לחומרי צדדים שלישיים או לשירותי צדדים שלישיים אינה מצביעה על כל מתן חסות על ידי Carzone לחומרי צדדים שלישיים או לשירותים של צדדים שלישיים כלשהם.
 12. הודעות וניוזלטר

  כתובת המייל ומספר הטלפון שתמסור לנו, ישמשו בין היתר כדי להציע לך שירותים שונים מעת לעת ו/או הצעות שיווקיות שונות ו/או "דבר פרסומת" בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושירותים), התשמ"ב-1982, בכל אמצעי התקשורת המפורטים בחוק התקשורת, לרבות דואר אלקטרוני והודעת מסר קצר, אלא אם תודיע ל- Carzone על אי רצונך לקבל הודעות מסוג זה. בנוסף, Carzone רשאית לשלוח לך הודעות על שינויים בתנאים אלה או בנוגע לעניינים אחרים, לרבות הודעות הקשורות לשימוש בשירות ובאתר והודעות תפעוליות אחרות. אתה מסכים שכל ההסכמים, ההודעות, הגילויים וכל תקשורת אחרת ש- Carzone שולחת כאמור לעיל עומדים בכל דרישה חוקית שהתכתובת כאמור תהיה בכתב. כל ההודעות הנשלחות אליך יהוו משלוח והודעה מספיקים ותקפים אליך, בין שנכנסת או קראת את ההודעה ובין שלא, וייחשבו כאילו נשלחו אליך, בין שהתקבלו על ידך בפועל ובין שלא.

 13. כללי

  על ידי שימוש בשירות או ביקור באתר, הינך מסכים כי כל חוקי מדינת ישראל, ללא קשר לכללי ברירת הדין וללא קשר למיקומך, ישלטו בתנאים אלה ובכל סכסוך מכל סוג שיעלה בינך לבין Carzone. כל תביעה או סכסוך בינך לבין Carzone שינבע במלואו או בחלקו משימושך באתר או בשירות, יוכרע באופן בלעדי על ידי בית משפט מוסמך הממוקם בתל אביב, ישראל, כשלבתי משפט אחרים לא תהיה סמכות, ואתה מסכים בזאת ומוותר על כל טענה בדבר חוסר סמכות מקומית ופורום לא נאות ביחס למקום וסמכות השיפוט של בתי המשפט של תל אביב, ישראל. על אף כל חוק או חקיקה סותרים, אתה מסכים כי כל תביעה או עילת תביעה הנובעות או קשורות לשירותים תוגש על ידך תוך שנה אחת (1) לאחר התרחשות עילת התביעה, שאם לא כן תבוטל עילת התביעה לצמיתות.

  אי אכיפה על ידי Carzone של כל הוראה בתנאים אלה לא תהווה ויתור כל אכיפה נוספת של הוראה זו או של כל הוראה אחרת. אם, מכל סיבה, בית משפט מוסמך יקבע שהוראה כלשהי בתנאים אלה בלתי תקפה או בלתי ניתנת לאכיפה, הוראה זו תיאכף במידה האפשרית המותרת ושאר ההוראות בתנאים אלה יישארו במלוא התוקף. תנאים אלה מהווים את מלוא ההבנה הבלעדית בין Carzone לבינך בנוגע לתוכנם והם מחליפים את כל הצעות המחיר, ההסכמים, התכתובות או ההבנות, הקודמים או הנוכחיים, בין בכתב או בעל פה, הקשורים לתוכנם.

 14. יצירת קשר

  במידה ויש לך שאלות בנוגע לתנאי שימוש אלו או בנוגע לכל נושא אחר בעניין האתר והשירות, אנא צור עמנו קשר בכתובת info@carzone.co.il

עדכון אחרון: 15/8/2019.